Friesland

Met voor de DTB dank aan de geweldige inzet van Anton Musquetier: http://altijdstrijdvaardig.nl


Burgerlijke Stand


PROVINCIE FRIESLAND

Doop,- Trouw en Begraafboeken


Aalsum en Wetzens
Abbega zie Oosthem
Achlum en Hitzum
Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden
Anjum
Appelscha zie Oosterwolde
Birdaard en Janum
Blija en Hogebeintum
Boer zie Ried en Schalsum
Dantumadeel
Dantumawoude, Driesum, Wouterswoude en Zwaagwesteinde
den Stede Sloten
Dokkum
Dongjum
Doniaga zie Tjerkgaast
Donkerbroek en Haule
Driesum zie Dantumawoude
Ee en Engwierum
Elsloo zie Makkinga
Engwierum zie Ee
Ferwerd
Fochteloo zie Oosterwolde
Folsgare zie Oosthem
Gaastmeer en Nijehuizum
Gauw zie GoŽnga
Genum zie Reitsum
GoŽnga, Gauw en Offingawier
Hallum
Haule zie Donkerbroek
Heeg
Herbaijum
Hitzum zie Achlum
Hogebeintum zie Blija
Hommerts zie Jutrijp
Idskenhuizen zie Tjerkgaast
Idzega zie Oudega
IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
Indijk zie Woudsend
Janum zie Birdaard
Jislum zie Wanswerd
Jutrijp en Hommerts
Langedijke zie Makkinga
Langweer zie Tjerkgaast
Legemeer zie Tjerkgaast
Lichtaard zie Reitsum
Lioessens zie Morra
Makkinga, Elsloo en Langedijke
Marrum en Westernijkerk
Metslawier en Niawier
Midlum
Minnertsga
Morra en Lioessens
Murmerwoude zie Akkerwoude
Niawier zie Metslawier
Nijeberkoop zie Olde
Nijeholtwolde zie Wolvega
Nijehuizum zie Gaastmeer
Nijelamer zie Wolvega
Nijkerk (Oosternijkerk)
Nijland
Offingawier zie GoŽnga
Olde en Nijeberkoop
Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo
Oosthem, Abbega en Folsgare
Oppenhuizen en Uitwellingerga
Oudega, Idzega en Sanfirden
Peins en Zweins
Reitsum, Genum en Lichtaard
Ried en Boer
Rinsumageest en Sijbrandahuis
Sanfirden zie Oudega
Schalsum en Boer
Scharnegoutum zie Ee en Engwierum
Sijbrandahuis zie Rinsumageest
Sint Nicolaasga zie Tjerkgaast
Smallebrugge zie Woudsend
Sonnega zie Wolvega
Tirns zie IJsbrechtum
Tjalhuizum zie IJsbrechtum
Tjerkgaast, Doniaga, Sint Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer=Langweer
Tzum
Uitwellingerga zie Oppenhuizen
Veenwouden zie Akkerwoude
Wanswerd en Jislum
Westernijkerk zie Marrum
Westhem zie Wolsum
Wetzens zie Aalsum
Wijmbritseradeel
Wolsum en Westhem
Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega
Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge
Wouterswoude zie Dantumawoude
Ypecolsga zie Woudsend
Zwaagwesteinde zie den Stede Sloten
Zweins zie Peins